zuixin.gif (2405 字节)
dian.gif (501 字节)缘定今生最新支持外挂登陆器:
http://www.4477.net/ydjswg.rar
(2004.01.07)
dian.gif (501 字节)缘定今生传奇私服主页
new.gif (1656 字节)
(2003.11.21)
dian.gif (501 字节)缘定今生传奇客户端下载地址为:
 http://www.4477.net/ydjs.rar
(2003.10.15)

dian.gif (501 字节)客户端补丁点此下载:
 http://www.4477.net/map.rar
new.gif (1656 字节)(2003.10.15)
dian.gif (501 字节)请登陆缘定今生论坛看看最新动向
new.gif (1656 字节)(2003.10.15)